VégelszámolásTisztelt Érdeklődőnk, Tisztelt Ügyfelünk!

Tudnia kell, hogy végelszámolás ügyintézésére, szervezésére szakosodott munkatársaink mindent megtesznek, hogy cégének végelszámolása minél egyszerűbb, átláthatóbb módon történjen és a végelszámolás mielőbb befejezésre, végelszámolásra szánt cége mielőbb törlésre kerüljön. Tudnia kell, hogy a legtöbb végelszámolás amiatt húzódik el, mert a végelszámoló, a könyvelő és az ügyvéd nem megfelelően működik együtt, legtöbbször egymásra várnak, illetve egymásra mutogatnak. Akik a Céghmesterre bízzák végelszámolásukat, azok ebbe a csapdába nem esnek bele, mert nem hagyjuk!

Végelszámolás

Amennyiben egy cég jogutód nélkül kíván megszűnni, végelszámolási eljárásnak van helye. A végelszámolás lefolytatására a cégvezetés vagy a cégbíróság – törvényességi eljárás kapcsán hozott – határozata alapján kerülhet sor.

A végelszámolás, illetve a végelszámolási eljárás abban az esetben indítható meg, illetve folytatható le, ha a cég fizetőképes, nem áll büntetőeljárás alatt.

A Cégtörvényben nem szabályozott kérdések körében a végelszámolási eljárás során a Polgári perrendtartás (Pp.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A végelszámolással összefüggő nemperes eljárásokban a cég székhelye szerinti cégbíróság, az e fejezetbe foglalt peres eljárásokban pedig a cég székhelye szerint illetékes megyei törvényszék jár el.

A végelszámolási eljárás megindításáról a cég legfőbb szerve dönt határozatában, melyben megállapítja az eljárás kezdetét, megválasztja a végelszámolót, valamint rendelkezik a társaságban résztvevő egyéb jogalanyok sorsáról. A végelszámolási eljárás kezdetén a végelszámoló veszi át a cégvezető helyét. A cég korábbi tisztviselője kötelességekkel rendelkezik a végelszámolási eljárás kezdete után, ilyenek különösen: beszámoló készítési kötelezettség, végelszámolót tájékoztatja a még aktuális folyamatokról a cég életében, iratokról iratjegyzéket készít, és azokat a végelszámolónak átadja, a végelszámolási eljárás megindításáról tájékoztatja az érintett feleket. Amennyiben ezeket a kötelezettségeit nem teljesíti, az ebből eredő károkért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel, és pénzbírsággal is sújtható, illetve a végelszámoló által a mulasztás okán igénybe veendő szakértői díjat is a tisztségviselőre lehet terhelni.

A végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelem benyújtásával kell közölni az illetékes Cégbírósággal. Ennek tartalmaznia kell a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét, a végelszámolás kezdő időpontját, a végelszámoló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), ha a végelszámoló nem természetes személy, akkor a cégjegyzékszámát és a megbízásából eljáró természetes személy nevét és lakóhelyét is, a korábbi vezető tisztségviselő(k) jogviszonyának megszűnését.

A végelszámolóra alkalmazni kell megfelelő módosításokkal az ügyvezetőre vonatkozó szabályokat. A cégvezetés bárkit megválaszthat végelszámolónak, aki megfelel a pozíciónak, és elfogadja a tisztséget.(akár jogi személyt is.) A végelszámoló választásakor annak díjazását is meg kell határozni.

A cégbíróság a végelszámolási eljárás megindítását a Cégközlönyben közzéteszi.
A végelszámolási eljárást három éven belül be kell fejezni, ha ez nem történik meg, a cég kényszer-végelszámolására kerül sor. A végelszámoló köteles évente beszámolót készíteni működéséről az illetékeseknek.

A végelszámolási eljárás befejezésekor el kell készíteni és az ellenőrzésre jogosult szerv, illetve a könyvelő jelentésével együtt a legfőbb szerv elé kell terjeszteni az adóbevallásokat, az utolsó üzleti évben készített számviteli beszámolót, a vagyonfelosztási javaslatot, a zárójelentést, valamint a cégben vagyoni részesedéssel rendelkező jogalanyok sorsára vonatkozó javaslatot.

A legfőbb szerv az iratok alapján határozatot hoz a vagyonfelosztásról. Ez után a legfőbb szerv dönt a vagyon kiadásának időpontjáról. A vagyont nem lehet kiadni a Cégbíróság törlő végzése előtt. A végelszámoló által benyújtandó, kérelem, illetve a közzétételi költségtérítést nem kell megfizetni, a kérelemhez a törvényben meghatározott iratokat csatolni kell. A végelszámolást addig nem lehet befejezni, míg van olyan követelés, amelyről nem rendelkeztek.

A cég törlésére irányuló kérelem Cégbírósághoz történő benyújtásáig a legfőbb szerv elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének továbbfolytatását. Ebben az esetben a végelszámoló megbízásának visszavonásáról, a végelszámoló díjának megállapításáról és kifizetéséről, és az új vezető tisztségviselő megválasztásáról is dönteni kell.

 

A Céghmester végelszámolás kapcsán az alábbiakban tud segíteni ügyfeleinek:

1. Elmaradt, elhanyagolt könyvelés rendbetétele a végelszámolás megindításához, beleértve az esetleges tagi kölcsön, házipénztár stb. problémákat is. Amennyiben ebben szeretné segítségünket kérni, kérjük hívja könyvelőirodánk vezetőjét:

Kertész Mária 06-20-442-8466

2. Végelszámolási eljárás megindítását megelőző konzultáció, végelszámolás folyamatának ügyintézése, megszervezése, a végelszámolásra kijelölt személy, a könyvelő és az ügyvéd tevékenységének összehangolása a végelszámolás gyors befejezése érdekében. Amennyiben ezekben szeretné segítségünket kérni, kérjük hívja végelszámolás ügyintézésére, megszervezésére szakosodott munkatársunkat:

Hegedűs Imréné (Ági)  06-20-924-0560

(Ha bármely okból a fenti szám nem elérhető a Céghmester 06-1-410-7997-es központi számán keresztül üzenet hagyható, illetve név és telefonszám pontos megadásával visszahívás kérhető.)

 

Tanácsadás, konzultáció minimális díja: 10.000 Ft+ÁFA

Végelszámolás díjai és költségei:

Bt. végelszámolás:

Munkadíj (Céghmester+ügyvéd összesen): 60-80.000 Ft (bruttó)

Illeték és közzététel: illeték nincs, közzététel: 15.000 Ft

Kötelező ügyvédi ügyfél azonosítás: belföldi személy: 1.670 Ft/fő, külföldi személy: 2.730 Ft/fő

Szükség esetén hiteles tulajdoni lap lehívásának díja: 3600 Ft/ingatlan, nem hiteles tulajdoni lap: 1.000 Ft/ingatlan

Kft. végelszámolás:

Munkadíj (Céghmester+ügyvéd összesen): 80-100.000 Ft (bruttó)

Illeték és közzététel: 15.000 Ft + 3.000 Ft

Kötelező ügyvédi ügyfél azonosítás: belföldi személy: 1.670 Ft/fõ, külföldi személy: 2.730 Ft/fő

Szükség esetén hiteles tulajdoni lap lehívásának díja: 3600 Ft/ingatlan, nem hiteles tulajdoni lap: 1.000 Ft/ingatlan