Fontosabb jogszabályokFontosabb jogszabály változások 2015-ben

 

ÁFA változások 2015

Havi ÁFA- bevallási kötelezettség az újonnan alakult társaságok részére: 2015-től az egyik legfontosabb adójogi-könyvelési változás, hogy az újonnan alakult cégek a cégalapítás évében és a cégalapítást követő évben havi gyakoriságú ÁFA-bevallásra kötelezettek. Saját érdekében tanácsoljuk, hogy kérdezzen rá (leendő) könyvelőjénél, hogy értesült-e erről a fontos változásról!

ÁFA- bevallás tételes összesítő jelentés értékhatára: 2015-től már az 1 millió Ft ÁFA- tartalmat elérő számláról is tételes összesítő jelentést kell az ÁFA- bevallásban adni a belföldön nyilvántartott adózóknak, tehát az ilyen számlákon is szerepeltetni kell a vevő adószámát.

2015. január 1-től a munkaerő-kölcsönzésre a fordított adózás szabályait kell alkalmazni: Munkaerő-kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében a fordított adózás szabályait kell alkalmazni. A korábbiakban a munkaerő-kölcsönzés kapcsán a fordított adózás szabályát kizárólag azokban az esetekben kellett alkalmazni, amikor a munkaerő-kölcsönzés építési hatóságiengedély-köteles munkákkal vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési-szerelési munkákkal összefüggésben történt.

2015. január 1-től nem kötelező a fokozott adóhatósági felügyelet alatt állók adóbevallásának ellenjegyzése: A fokozott adóhatósági felügyelet alatt álló adózót az adóhatóság már nem kötelezheti adóbevallásának, nyilatkozatának adótanácsadóval, adószakértővel vagy okleveles adószakértővel való ellenjegyeztetésére.

5%-osra csökken 27%-ról 2015. január 1-től a nagy testű élő és vágott állatok értékesítése élve vagy darabolva, illetve fagyasztva.

Az adóalany az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától nem gyakorolhatja adólevonási jogát, ha az állami adóhatóság az adószámot felfüggesztés nélkül törli, illetve felfüggesztését annak törlésével szünteti meg.

Nem adóalany részére távolról nyújtott szolgáltatásoknál (elektronikus, rádió- televízió) a teljesítés helye a szolgáltatást igénybe vevő személy, szervezet letelepedési helye, lakóhelye, ha nincs akkor szokásos tartózkodási helye. Tehát ezeket a szolgáltatásokat belföldi Áfa terheli. Ha a szolgáltató belföldi és más tagállamban nyújt ilyen szolgáltatást nem adóalany részére, akkor neki a szolgáltatás utáni Áfát abban a tagállamban kell megfizetni, ahol az igénybe vevő letelepedett. Ezt a szabályt először a 2014. december 31. utáni szolgáltatásokra kell alkalmazni. Ha ehhez a szolgáltatáshoz 2015. január 1. előtt előleget kapott a szolgáltató, de a teljesítés 2015-ös, akkor az előlegre még a régi szabályok vonatkoznak, de a fennmaradó rész már az új szabály szerint Áfa köteles az igénybe vevő letelepedése szerinti államban.

Időszakos elszámolású ügyletek: 2015. július 1.-től időszakos elszámolás esetén az adó-tanácsadói, könyvelői, könyvvizsgálói szolgáltatásoknál, 2016. január 1.-től pedig minden időszakos elszámolású ügyletnél változik az Áfa fizetés időpontja.

Fő szabály szerint az Áfa fizetés időpontja: az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja vagy az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja. Más időpontban keletkezik Áfa fizetési kötelezettség pl. a számla-nyugtakibocsátás időpontjában, ha ez megelőzi az elszámolással érintett időszak utolsó napját és a fizetési határidőt is. A fizetési határidő napján kell Áfát fizetni, ha az elszámolási időszak utolsó napjától eltelt 30 nap vagy a fizetési határidő az elszámolt időszakon túl van.

Csere esetén fizetett előleg: ha a felek cserében állapodtak meg és az egyik fél hamarabb teljesít, mint a másik, akkor előlegnek minősül az előteljesítés és ezért neki adófizetési kötelezettsége keletkezik, ez bármilyen formában megvalósulhat. Ha csereügylet során az egyik fél vagyoni előnyhöz jut, akkor a fizetendő adót a szerzés időpontjában kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

Adókötelessé válik 2015-től a portfólió kezelési szolgáltatás és 27%-os Áfa terheli kivéve a befektetési alap és a kockázati-tőke alapkezelés, a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét nyújtó eszközök portfólió kezelése és a magánnyugdíjpénztárak, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak és a foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltató számára végzett portfólió kezelés. Korábban létrejött portfólió kezelési szerződéseknél az első adófizetési kötelezettség a 2015. januári szolgáltatásokat terheli.

Motorbenzin Áfájának a levonhatósága 2015-től: a motorbenzin Áfája is levonható, ha más áfa köteles termék előállításhoz használják fel, elévülési időn belül visszamenőlegesen is. Tehát ha a motorbenzint szolgáltatásokhoz, például taxizáshoz, aggregátorba, fűnyíróba használják, akkor továbbra sem lehet levonni az előzetesen felszámított áfát.

Levonási jog megszűnése: az adószám felfüggesztés nélküli adószám törlés esetén az adózó adólevonási joga a törlést elrendelő végzés jogerőre emelkedésének a napján szűnik meg.

Fordított adózás: bővült a fordított adózás alá sorolt termékek és szolgáltatások köre 2015. január 1-től. Ide tartoznak a vas-és acél hulladékok, alumínium hulladék és törmelék, ólom, nikkel, ón, kobalt, stb. a visszanyert papír hulladék, használt karton, az üveg, a lágy gumi hulladék, a műanyag hulladék és forgács, a nemesfém hulladék, törmelék, a nyersvasból származó szemcse és por, a használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél hulladék, a használt akkumulátorok és primer cellák, elemek, a sík hengerelt acélipari termékek, a rúd formájú acélipari termékek. A munkaerő-kölcsönzése, a kirendelés, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve az iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele is fordított adózás alá tartozik, tehát az Áfát a megrendelő, igénybe vevő köteles megfizetni. Korábban csak a fordított Áfát csak akkor kellett a munkaerő-kölcsönzésre alkalmazni, ha építési engedélyköteles munkákra kölcsönöztek embert.

Automatáknál történő fizetés számlázása: ha az ügyletet az igénybe vevők automatánál fizetik ki, pl. parkolás, akkor az arról szóló számlát elég a szolgáltatónak a teljesítéstől számított 15 napon belül kibocsátania.

Viszonteladó levonási joga: levonható a számlázott szolgáltatás és termék Áfája, akkor, azok igazoltan a viszonteladó tevékenységéhez szorosan kapcsolódnak. Például használt autóval kereskedő viszonteladó a személygépkocsi javítás Áfájának 50%-át levonhatja.

Adókötelezettség- választás módosítási lehetőség: a módosító törvény kihirdetését követően az adóalany megváltoztathatja korábbi nyilatkozatát, amelyben az összes ingatlan értékesítésére adókötelezettséget választott, úgy, hogy csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan értékesítésére választ adófizetést. A nyilatkozat megtételének határideje: 2015. február 28.

TAO változások 2015

Jövedelem-nyereség minimum: 2015. január 1-től a veszteséges vállalkozások, amelyek az adófizetési kötelezettségüket jövedelem-nyereségminimum szerint fizetik, már nem vonhatják le az összes bevételükből az eladott áruk beszerzési értékét és az alvállalkozói számlák értékét.

Kapcsolt vállalkozás: 2015-től kapcsolt vállalkozásnak minősül minden olyan vállalkozás, ahol az ügyvezető személye ugyanaz.

2015. január 1-től az adózók rendelkező nyilatkozatot tehetnek a NAV nyomtatványán az adóelőleg egy részének a támogatásra való felajánlásra, illetve az adóbevallásban is rendelkezhetnek az adójuk egy részéről.

Támogatások:

2015. január 1-től az adózók rendelkező nyilatkozatot tehetnek a NAV nyomtatványán az adóelőleg egy részének a támogatásra való felajánlására, illetve az adóbevallásban is rendelkezhetnek az adójuk egy részéről.

A nyilatkozatban fel kell tüntetni a támogatni kívánt célt, a kedvezményezett nevét és adószámát.  A felajánlás az adóelőleg 50%-ig lehetséges, az előleg fizetési kötelezettséget megelőző hónap utolsó napjáig. Ha fizetendő adóról rendelkezik az adózó, akkor annak max. 80-ig adhat rendelkező nyilatkozatot, ebbe bele kell számítani az előlegekről adott nyilatkozatok összegét is. Az előlegek rendelkező nyilatkozatát évente max. 5 alkalommal módosíthatja az adózó.  A támogatásokat csak olyan szervezeteknek utalja át a NAV, amelyeknek nincs 100.000 Ft-ot meghaladó tartozása és az adózó benyújtja a szükséges igazolásokat. és az adózó befizesse az adót, adóelőleget. A látványcsapat-sport támogatásánál meg kell jelölni a támogatandó célt is.  A rendelkező nyilatkozattal átutalt összeg után az adózót jóváírás illeti meg, adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés esetén 7,5% adóbevallásnál adóról való rendelkezésnél 2,5%, amit a NAV a TAO bevallás esedékessége utáni második hónap elsején vezet át az adófolyószámlára.

A 2015. január 1 utáni veszteségeket legfeljebb a keletkezésük utáni 5 adóévben lehet társasági adóalap-csökkentésre felhasználni elhatárolt veszteségként.  A 2014-es veszteség még a 2014-es szabályok szerint írható le. Jogutód a jogelőd tevékenységének továbbfolytatásával arányos elhatárolt veszteségének a felhasználására jogosult.

Új lehetőség a felsőoktatási adóalap-kedvezmény. Ennek igénybevételéhez támogatási megállapodást kell kötni egy felsőoktatási intézmény alapítójával, fenntartójával legalább 5 évre előre rögzített feltételekkel.  Az adózó az adóalap-kedvezményt legfeljebb a kifizetett összeg 50%-ig veheti igénybe a juttatás adóévében, aminek a feltétele a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás.

Nonprofit gazdasági társaság: utólag kell társasági adót fizetnie annak a non-profit társaságnak, amely a közhasznú minősítést követő két lezárt üzleti éve alapján nem teljesíti a közhasznúság feltételeit vagy ez alatt a két év alatt megszűnik.

Hiány: akkor nem elismert költség, ha az adózó nem tett meg mindent a hiány csökkentésére és nem a kellő gondossággal kezelte a készleteit, eszközeit.

SZJA változások 2015

Első házasok kedvezménye: mint új családtámogatási módszer kerül be a személyi jövedelemadóba. A lényege, hogy jogosultsági hónaponként 31.250 Ft-tal csökkentheti az adóalapot az a személy, aki életében először köt házasságot. Ez a kedvezmény az első közös gyerek (magzat) megérkezéséig jár. A kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozatot kell adni a munkáltatónak.

Cafeteria: csökkent a kedvezményes mértékkel (35,7%-os közteherrel) adható béren kívüli juttatások keretösszege, az eddigi 450.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra. Ez a keret a megszokott juttatásokra adható, mint pl. Erzsébet utalvány, iskolakezdési támogatás. Szép kártyára még adható további 250.000 Ft támogatás a 35,7%-os közteher megfizetése mellett. A juttatások keretösszegein belül fel nem használt részt egymással szemben fel lehet használni a részletes szabályok szerint.

Családi kedvezmény megbízásnál: Rendszeresen ismétlődő, tartós megbízásból származó jövedelem esetén a kifizetőnek is tehető családi kedvezményre vonatkozó nyilatkozat.

A 2015-re vonatkozó SZJA bevallásban (2016. május) már kötelező feltüntetni a kedvezményezett eltartottak adóazonosító jelét.

Emelkedett a minimálbér összege: a szakképzettséget nem igénylő munkakörbe foglalkoztatott részére adandó bér. 105.000 Ft, a szakképzettséget igénylő munkakörben 122.000 Ft, és a járulékok összege is emelkedett ennek megfelelően.KATA változások 2015-ben

Adóalanyiság megszűnése: a megszűnést az adóhatóság minden esetben határozattal állapítja meg. Így az adózó lehetőséget kap arra, hogy az eljárás során pótolja az elmulasztott bevallásokat, a megszűnés bejelentését vagy rendezze a tartozását. Az adóalanyiság adótartozás miatt csak akkor szűnik meg, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladó tartozás az adózó naptári év utolsó napján áll fenn. Ekkor az adóalanyiság megszűnésének időpontja a Nav határozat jogerőre emelkedésének időpontja.

Kötelező bejelenteni a kisadózó TAJ- számát is az adóazonosító jel mellé és nyilatkoznia is kell arról, hogy biztosítottá válik-e?

KATA-s egyéni vállalkozóknál a szünetelés alatt nem kell havonta bejelenteni a szüneteltetést.

A KATA-sként be nem jelentett tag részére a vállalkozás nyereségéből juttatott rész osztaléknak minősül nem egyéb jövedelemnek, mint korábban.

Nem minősülhet munkaviszonynak, ha a kisadózó azért nem főállású, mert máshol van főállása, és a bevételének több mint felét más vállalkozásoktól szerzi, nem attól, ahová főállásúként be van jelentve.

Art változások 2015-ben:

Az ellenőrzés során, a vizsgált ügyletben a már minősített jogviszonyt egy másik ellenőrzés során nem minősítheti a korábbi ellenőrzéstől eltérően.

A könyvvizsgálók is jogosultak önálló jogcímen, a könyvvizsgálói minőségük miatt eljárni a magánszemélyek és cégek ügyében.

Az Áfa nyilatkozatok javítására a bevallások utólagos ellenőrzésének megkezdéséig nyújthat be az adózó javítást.

Az étel-, ital automaták üzemeltetőinek kötelező bejelenteni az értékesítés megkezdését, megszűnését és bármilyen más változást, ez az első alkalommal díjköteles, gépenként 30.000 Ft.

Már nem kötelezheti a NAV a fokozott adóhatósági felügyelet alatt állóka a bevallások ellenjegyeztetésére.

2015-ös SZJA bevallás benyújtására a munkáltatónak is 2016. május 20-ig van módja.

Az Áfa összesítő jelentés értékhatára lecsökkent 1 millió Ft-ra.

Banktitkot a NAV megkeresésére a bank végrehajtási eljárás esetén 8, ellenőrzési eljárás esetén 15 napon belül köteles kiadni.

Adókijátszásra irányuló magatartás Adóhivatali vélelme esetén a Nav tájékoztatja az érintett adózót a többi érintett adózónál észlelhető tényekről, körülményekről.

Az adó megállapításához való jog elévülése meghosszabbodik 12 hónappal, ha a felettes szerv az adóhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja.

Újonnan, jogelőd nélkül alakult cégek az alakulás és az azt követő évben is havi Áfa bevallásra kötelezettek.